Những kỹ thuật Guitar cơ bản - Phần 3

Phần 3: Kỹ thuật tay trái

Kỹ thuật để bấm tay trái rất quan trọng, bởi vì chuyển động tay trái sẽ có tác động rất lớn đối với tay phải khi kết hợp chơi cả hai bàn tay.
Khi học sinh đã để bàn tay trái và bấm đúng như ở trên đã trình bày thì Giảng viên bắt đầu cho học sinh tập kỹ thuật tay trái bằng sự kết hợp gẩy bàn tay phải.

Kỹ thuật 1:

Ngón tay bấm theo trình tự 1-3-4, 2-3-4 bắt đầu từ dây 1 của thế tay 1, sau đó chuyển lên dây 2 lần lượt đến dây 6 thì chuyển dịch lên thế tay 2. Cứ như vậy dịch chuyển dần đến thế tay 10. Tay phải sẽ chơi lần lượt các ngón i-m, m-a, i-a.

Kỹ thuật tay trái:  Kỹ thuật 1

 

Kỹ thuật 2:

Thể đảo 1 của kỹ thuật 1. Tức là ngón bấm sẽ theo trình tự 1-3-4, 3-2-4.Và cũng dịch chuyển dây và thế tay giống như kỹ thuật 1.

Kỹ thuật tay trái: Kỹ thuật 2

 

Kỹ thuật 3:

Thể đảo 2 của kỹ thuật 1. Tức là ngón bấm sẽ theo trình tự 1-4-3, 2-4-3.Và cũng dịch chuyển dây và thế tay giống như kỹ thuật 1.

Kỹ thuật tay trái: Kỹ thuật 3

 

Kỹ thuật 4:

Ngón tay bấm theo trình tự 1-2-3-4, bắt đầu từ dây 1 của thế tay 1, sau đó chuyển lên dây 2 lần lượt đến dây 6 thì chuyển dịch lên thế tay 2. Cứ như vậy dịch chuyển dần đến thế tay 10. Tay phải sẽ chơi lần lượt các ngón i-m, m-a, i-a.

Kỹ thuật tay trái: Kỹ thuật 4

 

Kỹ thuật 5:

Thể đảo của kỹ thuật 4. Tức là ngón bấm sẽ theo trình tự ngược lại 4-3-2-1. Và cũng dịch chuyển dây và thế tay giống như kỹ thuật 4.

Kỹ thuật tay trái: Kỹ thuật 5