Những kỹ thuật Guitar cơ bản

Phần 1: Kỹ thuật kết hợp nhiều dây

Kỹ thuật 1: hai ngón kết hợp theo trình tự là ngón p - ngón i, ngón p - ngón m, lần lượt như vậy luân phiên đổi nhau. Ngón p sẽ chơi lần lượt từ dây 6 đến dây 4 và ngược trở lại. Ngón i và m sẽ chơi trên một dây duy nhất, Giáo viên nên cho học sinh chơi ở dây số 2 để có thể kiểm tra được cử động của ngón tay (có quá vung ngón tay để chạm vào dây trên hay dây dưới không).

Sau đó học sinh sẽ luyện kết hợp các ngón khác nhau như sau:

Guitar cơ bản: Kỹ thuật kết hợp nhiều dây 1

 

Kỹ thuật 2: ba ngón kết hợp theo trình tự là ngón p - ngón i - ngón m, lần lượt như vậy luân phiên đổi nhau. Ngón p sẽ chơi lần lượt từ dây 6 đến dây 4 và ngược trở lại. Ngón i và m sẽ chơi trên hai dây là dây số 2 - ngón i, dây số 1 - ngón m.

Sau đó học sinh sẽ luyện kết hợp các ngón khác nhau như sau:

Guitar cơ bản: Kỹ thuật kết hợp nhiều dây 2

Để có thể đánh rải hợp âm tốt thì học sinh phải đánh các ngón cả xuôi lẫn ngược. Do vậy học sinh sẽ tập kỹ thuật này với ngón đảo ngược lại như sau: Ngón m và i sẽ chơi trên hai dây là dây số 1 - ngón m, dây số 2 - ngón i.

Guitar cơ bản: Kỹ thuật kết hợp nhiều dây 2

 

Kỹ thuật 3: Giống như kỹ thuật 2 nhưng học sinh đánh ngón m-i, a-m, a-i chỉ trên một dây duy nhất là dây số 2.

Guitar cơ bản: Kỹ thuật kết hợp nhiều dây 3

 

Kỹ thuật 4: Là sự kết hai kiểu ngược và xuôi của kỹ thuật 2. Nghĩa là:
Ngón:   p-i-m-i,  tiếp theo là p-m-a-m, p-i-a-i
Ngón p sẽ chơi lần lượt từ dây 6 đến dây 4 và ngược trở lại

Guitar cơ bản: Kỹ thuật kết hợp nhiều dây 4

 

Kỹ thuật 5: bốn ngón kết hợp theo trình tự là ngón p - ngón i - ngón m - ngón a, lần lượt như vậy luân phiên đổi nhau. Ngón p sẽ chơi lần lượt từ dây 6 đến dây  và ngược trở lại. Ngón i, m và a sẽ chơi trên ba dây là dây số 3-  ngón i, dây số 2 - ngón m, dây số 1 - ngón a.

Học sinh luyện tập ngón gẩy ngược lại kỹ thuật này theo cách sau: trình tự từ ngón p - ngón a - ngón m - ngón i, lần lượt như vậy luân phiên đổi nhau.

Guitar cơ bản: Kỹ thuật kết hợp nhiều dây 5

 

Kỹ thuật 6: Giống như kỹ thuật 4 nhưng học sinh đánh ngón i-m-a và ngược lại a-m-i chỉ trên một dây duy nhất là dây số 2. Đây là tiền đề của kỹ thuật Tremolo (kỹ thuật vê) sau này.

Guitar cơ bản: Kỹ thuật kết hợp nhiều dây 6

 

Kỹ thuât 7: Là sự kết hai kiểu ngược và xuôi của kỹ thuật 5. Nghĩa là:
Ngón:   p – i – m – a – m – i
Ngón p sẽ chơi lần lượt từ dây 6 đến dây 4 và ngược trở lại.

Guitar cơ bản: Kỹ thuật kết hợp nhiều dây 7

 

Điều đặc biệt chú ý khi tập luyện bẩy kỹ thuật trên là học sinh phải gẩy cho thật đều âm thanh của các ngón tay và trường độ các nốt nhạc phải bằng nhau. Tập luyện từ chậm đến nhanh vẫn phải đảm bảo độ đều như trên.